Phụ luc BC số liệu thẩm định dự án, thiết kế

Mẫu số 01 MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TỔNG HỢP VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN, THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH THUỘC BỘ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH (Ban hành kèm theo Thông tư số … /2015/TT-BXD ngày .... tháng ... năm 2015 của Bộ Xây dựng) CƠ QUAN THẨM ĐỊNH   Số: ………………. V/v ...

Details »

Loading...

Trong cuộc làm việc chiều ngày 01/10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình ...

Liên kết website

Quảng cáo