Thông báo số 100 (NKD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 100 (NKD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 101 (HTH): Về việc trả chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 101 (HTH): Về việc trả chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 102 (DVD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 102 (DVD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 105 (DVD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 105 (DVD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 103 (NTB): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 103 (NTB): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 106 (NTB): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 106 (NTB): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 107 (NKD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 107 (NKD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 110 (NKD) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 110 (NKD) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 112 (DVD) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 112 (DVD) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 116 (DVD) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 116 (DVD) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 126 (DVD) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 126 (DVD) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 127 (NTB) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 127 (NTB) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 27 - Cá nhân (NKD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 27 - Cá nhân (NKD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 133 (DVD) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 133 (DVD) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 132 (DVD) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 132 (DVD) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 135 (NTB) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 135 (NTB) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 136 (NTB) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 136 (NTB) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 134 (NTB) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 134 (NTB) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 137 (NTB) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 137 (NTB) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 104 (PTM) (New): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 104 (PTM) (New): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 146 (NTB): Về danh sách các tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 146 (NTB): Về danh sách các tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 147a (ĐVD): Về danh sách các tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 147a (ĐVD): Về danh sách các tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 146a (NTB): Về danh sách các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 146a (NTB): Về danh sách các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 147 (ĐVD): Về danh sách các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 147 (ĐVD): Về danh sách các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 148a (PMT): Về danh sách các tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 148a (PMT): Về danh sách các tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 148 (PMT): Về danh sách các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 148 (PMT): Về danh sách các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của công ty TNHH thiết kế xây dựng Hằng Tín

Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của công ty TNHH thiết kế xây dựng Hằng Tín

Chi tiết »

Thông báo số 93 (DVD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 93 (DVD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 95 (NKD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 95 (NKD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 96 (NTB): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 96 (NTB): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 97 (PMT): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 97 (PMT): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 98 (NKD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 98 (NKD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 19: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 19: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 20: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 20: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 21: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 21: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 32: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 32: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 33: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 33: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 34: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 34: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 35: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 35: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 46: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 46: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 45: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 45: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 49: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 49: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 50: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 50: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 40: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 40: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 52: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 52: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 53: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 53: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 54: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 54: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 60: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 60: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 61: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 61: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 62: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 62: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 64: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 64: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 65: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 65: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 68: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 68: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 70: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 70: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 74: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 74: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 76: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 76: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 61 (PMT): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 61 (PMT): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 63 (PMT): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 63 (PMT): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 72 (NTB): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 72 (NTB): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 75 (PMT): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 75 (PMT): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 77 (PMT): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 77 (PMT): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 78 (DVD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 78 (DVD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 79 (DVD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 79 (DVD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 90 (NKD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 90 (NKD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 88 (NTB): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 88 (NTB): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 10: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 10: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 11: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 11: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 15: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 15: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 15a: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 15a: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 15b: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 15b: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 15c: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 15c: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 17: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 17: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 18: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 18: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 18 - 2017: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 18 - 2017: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 20: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 20: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 36: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 36: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 24: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 24: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 25: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 25: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 27: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 27: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 28: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 28: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 29: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 29: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 37: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 37: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 38: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 38: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 40: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 40: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 41: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 41: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 09: Danh sách các cá nhân không đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng để cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD

Thông báo số 09: Danh sách các cá nhân không đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng để cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD ngày 27/12/2017 tại Tp Hà Nội

Chi tiết »

Thông báo số 03: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 03: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 08: về việc hồ sơ chưa đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thông báo số 08: về việc hồ sơ chưa đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (có danh sách đính kèm)

Chi tiết »

Thông báo số 05: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 05: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 07: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 07: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Loading...

Trong cuộc làm việc chiều ngày 01/10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình ...

Liên kết website

Quảng cáo