Thông báo số 100 (NKD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 100 (NKD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 101 (HTH): Về việc trả chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 101 (HTH): Về việc trả chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 102 (DVD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 102 (DVD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 105 (DVD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 105 (DVD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 103 (NTB): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 103 (NTB): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 106 (NTB): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 106 (NTB): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 107 (NKD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 107 (NKD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 110 (NKD) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 110 (NKD) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 112 (DVD) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 112 (DVD) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 116 (DVD) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 116 (DVD) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 126 (DVD) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 126 (DVD) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 127 (NTB) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 127 (NTB) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 27 - Cá nhân (NKD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 27 - Cá nhân (NKD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 133 (DVD) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 133 (DVD) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 132 (DVD) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 132 (DVD) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 135 (NTB) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 135 (NTB) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 136 (NTB) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 136 (NTB) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 134 (NTB) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 134 (NTB) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 137 (NTB) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 137 (NTB) bản chuẩn: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 104 (PTM) (New): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 104 (PTM) (New): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 146 (NTB): Về danh sách các tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 146 (NTB): Về danh sách các tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 147a (ĐVD): Về danh sách các tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 147a (ĐVD): Về danh sách các tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 146a (NTB): Về danh sách các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 146a (NTB): Về danh sách các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 147 (ĐVD): Về danh sách các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 147 (ĐVD): Về danh sách các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 148a (PMT): Về danh sách các tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 148a (PMT): Về danh sách các tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 148 (PMT): Về danh sách các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 148 (PMT): Về danh sách các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 93 (DVD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 93 (DVD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 95 (NKD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 95 (NKD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 96 (NTB): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 96 (NTB): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 97 (PMT): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 97 (PMT): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 98 (NKD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 98 (NKD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 19: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 19: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 20: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 20: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 21: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 21: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 32: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 32: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 33: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 33: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 34: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 34: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 35: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 35: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 46: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 46: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 45: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 45: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 49: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 49: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 50: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 50: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 40: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 40: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 52: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 52: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 53: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 53: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 54: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 54: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 60: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 60: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 61: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 61: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 62: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 62: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 64: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 64: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 65: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 65: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 68: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 68: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 70: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 70: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 74: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 74: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 76: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 76: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 61 (PMT): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 61 (PMT): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 63 (PMT): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 63 (PMT): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 72 (NTB): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 72 (NTB): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 75 (PMT): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 75 (PMT): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 77 (PMT): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 77 (PMT): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 78 (DVD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 78 (DVD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 79 (DVD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 79 (DVD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 90 (NKD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 90 (NKD): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 88 (NTB): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 88 (NTB): Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 10: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 10: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 11: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 11: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 15: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 15: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 15a: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 15a: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 15b: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 15b: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 15c: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 15c: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 17: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 17: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 18: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 18: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 18 - 2017: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 18 - 2017: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 20: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 20: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 36: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 36: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 24: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 24: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 25: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 25: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 27: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 27: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 28: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 28: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 29: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 29: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 37: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 37: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 38: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 38: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 40: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 40: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 41: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 41: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 09: Danh sách các cá nhân không đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng để cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD

Thông báo số 09: Danh sách các cá nhân không đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng để cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD ngày 27/12/2017 tại Tp Hà Nội

Chi tiết »

Thông báo số 03: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 03: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 08: về việc hồ sơ chưa đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thông báo số 08: về việc hồ sơ chưa đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (có danh sách đính kèm)

Chi tiết »

Thông báo số 05: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 05: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Thông báo số 07: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thông báo số 07: Về kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ( có file đính kèm )

Chi tiết »

Loading...

Trong cuộc làm việc chiều ngày 01/10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình ...

Liên kết website

Quảng cáo